(11-02) ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการผ่าตัดต้อกระจก ตามวาระประจำ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 151,200.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนปช คณะทำงานผ่าตัดต้อกระจก 8 พย 6144,518.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 44,518.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 106,682.00 บาท