(12-01) Individual Development Plan บุคลากร สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ 10 คน/ปีตามผลการประเมินสมรรถนะประจำปี
งบประมาณหลังการปรับแผน : 90,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 90,000.00 บาท