(12-02) อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากร สปสช.เขต 1
งบประมาณหลังการปรับแผน : 5,400.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 5,400.00 บาท