(12-03) อบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเรื่องจิตใจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Soft Side Management) และค่านิยมองค์กร
งบประมาณหลังการปรับแผน : 45,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 45,000.00 บาท