(14-01) ประชุมปรับแผนดำเนินงานระหว่างปี 2562 และทำแผนดำเนินงานปี 2563
งบประมาณหลังการปรับแผน : 43,200.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 43,200.00 บาท