(15-01) ประชุมคณะทำงาน/ชี้แจงมติดตาม ประเมินผล และจัดทำชุดข้อมูล กำกับการจัดบริการตามกองทุนโรคเรื้อรัง ปฐมภูมิ แผนไทย โรคเฉพาะ (NCD clinic plus /CVD/CKD)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 396,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 396,000.00 บาท