(15-02) ประชุมพัฒนาเครือข่ายการป้องกัน ดูแล ผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS และคณะทำงานพัฒนาความเข้มแข็งด้านบริการผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS
งบประมาณหลังการปรับแผน : 153,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 153,000.00 บาท