(15-03) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำกับติดตามผลงานการดูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ประชุมคณะทำงานจิตเวช 2 ครั้งต่อปี
งบประมาณหลังการปรับแผน : 72,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 72,000.00 บาท