(15-04) ประชุมร่วมกับservice plan,สสจ.,เขตสุขภาพที่ 1เพื่อจัดสรรโควต้าการคัดกรองเมร็งลำไส้แต่ละจังหวัด
งบประมาณหลังการปรับแผน : 43,200.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 43,200.00 บาท