(16-01) ประชุมและตรวจประเมินหน่วยบริการเอกชน 5 แห่ง Non Cap 3 แห่ง หน่วยบริการไม่ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง หน่วยบริการใหม่ 3 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 351,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 351,000.00 บาท