(16-02) ประชุมและชี้แจงเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการคณะกรรมการและกลุ่มย่อย
งบประมาณหลังการปรับแผน : 71,550.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 71,550.00 บาท