(18-01) การประชุมเพื่อกำกับตามผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนและสะท้อนกลับข้อมูลหน่วยบริการ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 50,300.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมปช กำกับติดตามการจัดการเงินกองทุน 22ตค6121,888.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 21,888.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 28,412.00 บาท