(18-02) ประชุมและชี้แจงแผนการพัฒนาเขตเมืองเชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 19,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 19,000.00 บาท