(19-01) ประชุมอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
งบประมาณหลังการปรับแผน : 162,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมปช คก พัฒนาอนุกกรรมการ พิจารณาจ่ายช่วยเหลือผู้ให้ 3ตค6111,452.00
2พฤศจิกายนปช คณะอนุกรรมการผู้ให้ 7 พย 6113,252.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 24,704.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 137,296.00 บาท