(19-02) ประชุมอนุกรรมการฯม.41
งบประมาณหลังการปรับแผน : 750,600.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมสสจ ชม ปช ม41 วันที่ 9 ตค 6112,817.00
2พฤศจิกายนสสจ มส จัดปช ม41 วันที่ 16ตค6110,899.00
3พฤศจิกายนสสจ น่าน จัด ปช ม 41 วันที่ 16 ตค 6112,700.00
4พฤศจิกายนสสจ แพร่ จัด ปช ม 41 วันที่ 2พย6111,153.00
5พฤศจิกายนสสจ ชร จัด ปช ม 41 วันที่ 7 พย 6112,500.00
6พฤศจิกายนสสจ ลำพูน จัดปช ม 41 วันที่ 24 ตค 618,990.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 69,059.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 681,541.00 บาท