(20-01) พัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้หน้าที่และสิทธิให้แก่เยาวชนนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในโรงเรียน (ยสร.)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 180,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนชม.หจก.ศิริวงศ์.ค่าวัสดุสำนักงาน.ปช.23-25/11/61.ยสร.33100019732,320.00
2พฤศจิกายนปช คก สร้างเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในสถานศึกษา 24-25 พย 6176,274.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 78,594.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 101,406.00 บาท