(20-02) พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มการรับรู้การเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 90,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมปช แกนนำเครือข่ายนักสื่อสาร 31 ตค 618,688.00
2พฤศจิกายนรร ดิเอ็มเพรส จัดปช แกนนำเครือข่าย 31ตค6169,600.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 78,288.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 11,712.00 บาท