(20-03) ประเมินการรับรู้เรื่องสิทธิและประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อ ที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2562 พื้นที่ สปสช.เขต 1
งบประมาณหลังการปรับแผน : 72,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 72,000.00 บาท