(21-02) นำร่องคนไทยรู้สิทธิเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิและการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิหลักประกันฯในกลุ่มเปราะบาง(คนในเขตเมือง) จ.เชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 26,064.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 26,064.00 บาท