(22-01) ประชุมคกก.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) และประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดสรรและกำกับติดตาม
งบประมาณหลังการปรับแผน : 118,800.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 118,800.00 บาท