(23-01) แต่งตั่งคกก.ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับเขต และประชุม คกก.ฯ 2 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 90,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 90,000.00 บาท