(24-01) การประชุมคณะทำงาน UCEP จำนวน 2 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 45,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 45,000.00 บาท