(25-01) ลงพื้นที่ กำกับติดตาม สอบถามปัญหา และสร้างความเข้าใจการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ อปท.
งบประมาณหลังการปรับแผน : 72,900.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 72,900.00 บาท