(28-01) สนับสนุนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานระดับเขต เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 9 ด้าน และองค์กรเอกชนอื่น 8 จังหวัด ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนางานด้านหลักประกันสุขภาพและการคุ้มครองสิทธิ ตามแนวทางการสนับสนุนองค์กรช
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,543,806.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 1,543,806.00 บาท