(28-02) สนับสนุนหน่วย 50(5) กลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานระดับเขต เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 9 ด้าน และองค์กรเอกชนอื่น 8 จังหวัด ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนางานด้านหลักประกันสุขภาพและการคุ้มครองสิทธิ ตามแนวทางการสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 756,194.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 756,194.00 บาท