(28-03) สนับสนุนกลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานระดับเขต ประชุมชี้แจงและสนับสนุนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับคณะทำงานการมีส่วนร่วม/คณะทำงาน 50(5) และหน่วยงานวิชาการภายนอก
งบประมาณหลังการปรับแผน : 400,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 400,000.00 บาท