(29-01) จัดเวทีการประชุมระดับพื้นที่ฯ/MOU,รับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เชิงประเด็นฯ ประเด็นตามนโยบายฯ จุดเน้นตามยุทธศาสตร์ฯ ประชุมคณะทำงานวิชาการ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 990,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 990,000.00 บาท