(31-01) ประชุมชี้แจง และดำเนินการตรวจสอบ การจ่ายชดเชยและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยรายโรค (Quality/Clinical Audit)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 4,091,040.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 4,091,040.00 บาท