(32-01) พัฒนาระบบตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 5,616,440.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 5,616,440.00 บาท