(33-01) จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนและการติดตามการตรวจสอบเวชระเบียน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 192,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมชม.นภาพร.ค่าจ้างพนักงานตรวจสอบเวชระเบียน.ปจด.ตค.618,680.00
2พฤศจิกายนชม.นภาพร.ค่าจ้างพนักงานตรวจสอบเวชระเบียน.ปจด.พย.6113,020.00
3ธันวาคมชม.นภาพร.ค่าจ้างพนักงานตรวจสอบเวชระเบียน.ปจด.ธค.6112,400.00
4มกราคมชม.นภาพร.ค่าจ้างพนักงานตรวจสอบเวชระเบียน.ปจด.มค.6211,780.00
5กุมภาพันธ์ชม.นภาพร.ค่าจ้างพนักงานตรวจสอบเวชระเบียน.ปจด.กพ.6213,640.00
6มีนาคมชม.นภาพร.ค่าจ้างพนักงานตรวจสอบเวชระเบียน.ปจด.มีค.6216,740.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 76,260.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 115,740.00 บาท