(61-01) สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงาน 17 รายการ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,862,394.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมรีโมทคอนโทรจาน150.00
2ตุลาคมชม.ร้านไอสแตมป์เฮาส์.ค่าจ้างทำตรายางผู้อำนวยการ.PO3310001961970.00
3ตุลาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วัสดุสำนักงาน.เชือกขาวเบอร์ 30.PO3310001963120.00
4ตุลาคมชม.บจก.ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาเก็ต(1994).วัสดุงานบ้านงานครัว.กาแฟ470.00
5ตุลาคมบจก วินบรอดแบรนด์ เช่าพื้ที่เวบไซต์ 62A002378,000.00
6ตุลาคมชม.ร้านไอสแตมป์เฮาส์.ค่าจ้างทำตรายางผู้อำนวยการ+จนท.PO3310001964625.00
7ตุลาคมวัสดุงานบ้าน796.00
8ตุลาคมชม.ค่าเช่า+ใช้.เครื่องถ่ายเอกสาร.ประจำเดือน.ตุลาคม 2561.สัญญา 62A0025413,762.60
9ตุลาคมชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.ตค.613,370.50
10พฤศจิกายนค่าน้ำประปา ตค 611,990.20
11พฤศจิกายนค่าไฟฟ้า ตค6143,545.40
12พฤศจิกายนชม.บริษัทเชียงใหม่แจนิโทเรียลซัพพลายจำกัด.กระดาษเช็ดมือ.PO33100019652,197.78
13พฤศจิกายนบจก วินบรอดแบรนด์ เช่าพื้ที่เวบไซต์ 62A002368,000.00
14พฤศจิกายนค่าไปรษณีย์ ตค 6156,672.00
15พฤศจิกายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วัสดุสำนักงาน.PO3310001966995.00
16พฤศจิกายนวัสดุงานบ้าน1,614.00
17พฤศจิกายนชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.พย.613,370.50
18พฤศจิกายนชม.บจก.ชิชาง.ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ประมวล+เครื่องกลาง1,284.00
19พฤศจิกายนบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ ตค611,571.03
20พฤศจิกายนกองบิน 41 ค่าน้ำมัน ตค 619,262.00
21พฤศจิกายนโชติกา ดท ปช 15พย 61 ลำพูน240.00
22พฤศจิกายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สำนักงาน812.00
23พฤศจิกายนชม.บจก.เด่นชัย.วสด.สนง.กระดาษ.PO33100019714,950.00
24ธันวาคมชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.ธค.613,370.50
25มกราคมชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.มค.623,370.50
26กุมภาพันธ์ชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.กพ.623,370.50
27มีนาคมชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.มีค.623,370.50
28เมษายนชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.เมย.623,370.50
29พฤษภาคมชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.พค.623,370.50
30มิถุนายนชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.มิย.623,370.50
31กรกฎาคมชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.กค.623,370.50
32สิงหาคมชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.สค.623,370.50
33กันยายนชม.บจก.เร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย.กย.623,370.50
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 198,473.01 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 1,663,920.99 บาท