(62-01) สนับสนุนการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริหาร สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่กลุ่มที่ 1
งบประมาณหลังการปรับแผน : 501,840.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.ตค.619,520.00
2ตุลาคมชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.ตค.619,520.00
3ตุลาคมชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.ตค.618,840.00
4พฤศจิกายนชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.พย.6114,280.00
5พฤศจิกายนชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.พย.6113,600.00
6พฤศจิกายนชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.พย.6113,600.00
7ธันวาคมชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.ธค.6113,600.00
8ธันวาคมชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.ธค.6113,600.00
9ธันวาคมชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.ธค.6113,600.00
10มกราคมชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.มค.6212,920.00
11มกราคมชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.มค.6212,920.00
12มกราคมชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.มค.6212,920.00
13กุมภาพันธ์ชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.กพ.6214,960.00
14กุมภาพันธ์ชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.กพ.6214,960.00
15กุมภาพันธ์ชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.กพ.6214,960.00
16มีนาคมชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.มีค.6213,600.00
17มีนาคมชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.มีค.6213,600.00
18มีนาคมชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.มีค.6213,600.00
19เมษายนชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.เมย.6212,920.00
20เมษายนชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.เมย.6212,920.00
21เมษายนชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.เมย.6212,920.00
22พฤษภาคมชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.พค.6213,600.00
23พฤษภาคมชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.พค.6213,600.00
24พฤษภาคมชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.พค.6213,600.00
25มิถุนายนชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.มิย.6215,640.00
26มิถุนายนชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.มิย.6215,640.00
27มิถุนายนชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.มิย.6215,640.00
28กรกฎาคมชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.กค.6212,920.00
29กรกฎาคมชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.กค.6212,920.00
30กรกฎาคมชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.กค.6212,920.00
31สิงหาคมชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.สค.6213,600.00
32สิงหาคมชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.สค.6213,600.00
33สิงหาคมชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.สค.6213,600.00
34กันยายนชม.อัจฉราพรรณ.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.กย.6219,720.00
35กันยายนชม.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.กย.6219,720.00
36กันยายนชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้างพนักงานงาน.ปจด.กย.6219,720.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 499,800.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 2,040.00 บาท