(63-01) สนับสนุนการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริหาร สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่กลุ่มที่ 2
งบประมาณหลังการปรับแผน : 221,400.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.ตค.616,300.00
2ตุลาคมชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.ตค.616,300.00
3พฤศจิกายนชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.พย.619,450.00
4พฤศจิกายนชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.พย.619,450.00
5ธันวาคมชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.ธค.619,000.00
6ธันวาคมชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.ธค.619,000.00
7มกราคมชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.มค.628,550.00
8มกราคมชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.มค.628,550.00
9กุมภาพันธ์ชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.กพ.629,900.00
10กุมภาพันธ์ชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.กพ.629,900.00
11มีนาคมชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.มีค.629,000.00
12มีนาคมชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.มีค.629,000.00
13เมษายนชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.เมย.628,550.00
14เมษายนชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.เมย.628,550.00
15พฤษภาคมชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.พค.629,000.00
16พฤษภาคมชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.พค.629,000.00
17มิถุนายนชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.มิย.6210,350.00
18มิถุนายนชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.มิย.6210,350.00
19กรกฎาคมชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.กค.628,550.00
20กรกฎาคมชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.กค.628,550.00
21สิงหาคมชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.สค.629,000.00
22สิงหาคมชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.สค.629,000.00
23กันยายนชม.สุขภัทชา.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.กย.6213,050.00
24กันยายนชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.ปจด.สค.6213,050.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 221,400.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท