(65-01) การจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมสาธารณสุข ภาคประชาชน และกิจกรรมด้านบริหารจัดการสำนักงาน สปสช.เขต 1 เชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 829,200.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.ตค.6169,100.00
2พฤศจิกายนชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.พย.6169,100.00
3ธันวาคมชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.ธค.6169,100.00
4มกราคมชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.มค.6269,100.00
5กุมภาพันธ์ชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.กพ.6269,100.00
6มีนาคมชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.มีค.6269,100.00
7เมษายนชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.เมย.6269,100.00
8พฤษภาคมชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.พค.6269,100.00
9มิถุนายนชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.มิย.6269,100.00
10กรกฎาคมชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.กค.6269,100.00
11สิงหาคมชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.สค.6269,100.00
12กันยายนชม.นายบุญเติม.ค่าจ้างที่ปรึกษา.ปจด.กย.6269,100.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 829,200.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท