(71-01) ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตจำนวน 6 ครั้ง /ปี
งบประมาณหลังการปรับแผน : 600,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร.ปช.อปสข.7 พย 61.PO11001/256111,650.00
2ธันวาคมปช อปสข 9 พย61117,346.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 128,996.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 471,004.00 บาท