(71-02) จัดประชุม คณะทำงานใต้ อปสข.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและภาคประชาชน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 81,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 81,000.00 บาท