(71-03) จัดประชุม คณะทำงานใต้ อปสข.ด้าน พิจารณางบลงทุนฯ(ค่าเสื่อม)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 265,032.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมปช ค่าเสื่อม 10ตค=23062 ,17ตค =24650 ,19ตค=2947477,186.00
2พฤศจิกายนปช คณะทำงานค่าเสื่อม 2พย6136,536.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 113,722.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 151,310.00 บาท