(71-04) จัดประชุม คณะทำงานใต้ อปสข.ด้าน การบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
งบประมาณหลังการปรับแผน : 18,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 18,000.00 บาท