(71-05) จัดประชุม คณะทำงานใต้ อปสข.ด้าน การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมป้องกันโรค ระดับเฉพาะพื้นที่ PPA
งบประมาณหลังการปรับแผน : 144,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมปช คณะทำงานpp 11ตค6145,707.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 45,707.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 98,293.00 บาท