(72-01) ประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และกลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง อปสข. และ อคม.
งบประมาณหลังการปรับแผน : 180,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 180,000.00 บาท