(73-01) พัฒนาความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการฯ ลงเยี่ยมหน่วยบริการ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 265,500.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 265,500.00 บาท