connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ

สำนักงานสาธารณสุขทั้ง 8 จังหวัด สำหรับการประสานงานร่วมแรงใจพัฒนาระบบรายงานนี้ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณไพบูลย์ ไวกยี ที่ร่วมพัฒนาตัวต้นแบบในการประมวลผลข้อมูลสำหรับ 8 จังหวัด ร่วมกับผู้ดูแลงานข้อมูล OP/PP Individual Data งาน Datacenter งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำจังหวัด รวมไปถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ที่ดำเนินการเป็น Focal Point ในการประสานงานจัดประชุม และงานธุรการเพื่อให้เกิดระบบนี้ได้อย่างราบรื่น

ติดตาม สอบถาม และให้คำเสนอแนะผ่าน Facebook