connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

เลือกรายงาน
จังหวัด :

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด : 10 ตัวชี้วัด

1.1-ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

เป้าหมาย : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก ในหน่วยบริการทั้งหมดในช่วง ระหว่าง 1 เมษายน – 31 มีนาคม (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้นภายในปีงบประมาณ )
ผลงาน : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกโดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12สัปดาห์ (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้น ใช้ข้อมูลระหว่าง 1เมษายน – 31 มีนาคม )

จังหวัดประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 20169,2283,81541.34%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20166,3852,79943.84%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 20166,0302,75245.64%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161,59278849.50%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 24 เดือน 05 ปี 20163,7982,33261.40%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 27 เดือน 05 ปี 20161,29380762.41%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20164,9331,96239.77%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20163,1871,43144.90%
รวม36,44616,68645.78%

Chart.
Chart.


1.2-ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนหญิงคลอดบุตรแล้วทุกสิทธิ ในเขตรับผิดชอบ ระหว่าง 1 เมษายน – 31มีนาคม
ผลงาน : จำนวนหญิงคลอดแล้วทุกสิทธิประกันสุขภาพระหว่าง 1 เมษายน – 31 มีนาคม ที่มีประวัติได้รับการดูแลก่อนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ์ (นำหญิงคลอดมาหาประวัติการดูแลก่อนคลอด ใน แฟ้ม ANC)

จังหวัดประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 20163,14576424.29%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20163,3241,34640.49%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 20164,6251,17025.30%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161,65159936.28%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 24 เดือน 05 ปี 20162,39891238.03%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161,10756250.77%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20162,79785530.57%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161,78758332.62%
รวม20,8346,79132.60%

Chart.
Chart.


1.3-ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

เป้าหมาย : จำนวนสตรีอายุ 30-60 ปีทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ (กรณี SSS และ CSMBS นับตามจังหวัด Hcode ที่ให้บริการ)
ผลงาน : จำนวนสตรีอายุ 30-60 ปีทุกสิทธิได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ปี 2553 - 31 มีนาคม

จังหวัดประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 2016328,42431,6649.64%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016185,28641,67222.49%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 2016168,32638,18422.68%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201663,96318,55229.00%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 24 เดือน 05 ปี 2016162,58948,69329.95%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201649,32712,59625.54%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016155,88922,07614.16%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201650,01814,14128.27%
รวม1,163,822227,57819.55%

Chart.
Chart.


1.4-ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ผลงาน : จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5

จังหวัดประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 20168,0385,71071.04%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201610,4178,81884.65%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 20166,3265,36684.82%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20162,5202,11483.89%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 24 เดือน 05 ปี 20164,3743,44778.81%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 27 เดือน 05 ปี 20161,6541,54593.41%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20166,6845,92888.69%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20162,5602,17384.88%
รวม42,57335,10182.45%

Chart.
Chart.


2.1-สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล

เป้าหมาย : จำนวนครั้งผู้มีสิทธิ์UC ในเขตรับผิดชอบ ที่ใช้บริการผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล ระหว่าง 1เมษายน – 31 มีนาคม
ผลงาน : จำนวนครั้งผู้มีสิทธิ์UC ในเขตรับผิดชอบ ที่ใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ระหว่าง 1เมษายน – 31 มีนาคม

จังหวัดประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 2016433,887547,009126.07%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016616,8271,111,269180.16%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016325,578493,667151.63%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 24 เดือน 05 ปี 2016432,988512,126118.28%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016329,744354,247107.43%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016514,572768,466149.34%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016323,437333,708103.18%
รวม2,977,0334,120,492138.41%

Chart.


2.2-อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC

เป้าหมาย : จำนวนผู้ป่วยโรคหืดสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
ผลงาน : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืด

จังหวัดประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 20162,0251869.19%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20163,82948812.74%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 20164,45490220.25%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161,61956935.15%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 24 เดือน 05 ปี 201620,4601,3356.52%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161,10532329.23%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161,80653829.79%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161,33230823.12%
รวม36,6304,64912.69%

Chart.


2.3-อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นสิทธิ UC

เป้าหมาย : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
ผลงาน : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC, and [pdx=(E100-E101 or E110-E111or E120-E121 or E130-E131 or E140-E141)] OR [(pdx = E160 or E162) and (sdx =E10-E14)] OR [(pdx = E160) and

จังหวัดประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 201610,3763213.09%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201616,4924542.75%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 201622,2005622.53%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20168,8193023.42%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 24 เดือน 05 ปี 2016151,7645840.38%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20166,7453465.13%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201611,6803703.17%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20166,1361732.82%
รวม234,2123,1121.33%

Chart.


2.4-อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC

เป้าหมาย : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ(Hmain)
ผลงาน : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 1. ความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง 2. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ) ชนิด Haemorrhargและมีโรคร่วมเ

จังหวัดประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 201620,4741,7258.43%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201630,3652,9329.66%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 201646,1193,9708.61%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201619,1373,67619.21%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 24 เดือน 05 ปี 2016335,8374930.15%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201615,0722,98819.82%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201626,4323,01411.40%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201612,6142,32018.39%
รวม506,05021,1184.17%

Chart.


4.1-ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ผลงาน : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง DM ตามมาตรฐาน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

จังหวัดประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 2016686,584211,58030.82%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016368,881260,15470.53%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 2016348,018212,55161.07%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016134,312105,56878.60%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 24 เดือน 05 ปี 2016345,802239,73969.33%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016105,02581,54877.65%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016319,922183,46257.35%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016110,58374,21067.11%
รวม2,419,1271,368,81256.58%

Chart.
Chart.


4.2-ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิต (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ผลงาน : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง HT ตามมาตรฐาน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

จังหวัดประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 2016646,231200,44431.02%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016336,196239,54671.25%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 20 เดือน 05 ปี 2016297,011186,81762.90%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016114,06494,45782.81%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 24 เดือน 05 ปี 2016304,450215,86870.90%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201685,32867,16878.72%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016281,217171,54061.00%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201695,02670,34274.02%
รวม2,159,5231,246,18257.71%

Chart.
Chart.